Tel : +48 091 416 30 11

E-mail: osir@gryfino.pl

REGULAMIN

6. GRYFIŃSKI TRANSGRANICZNY FESTIWAL BIEGOWY


ORGANIZATOR
:
Gmina Gryfino - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie,
Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” Gryfino.

PATRONAT HONOROWY:
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino – Mieczysław Sawaryn

PARTNERZY:
Urząd Rejonowy Gartz,
Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
Gardenia – studio architektury krajobrazu.


CEL:

• upamiętnienie Święta Konstytucji 3 Maja,
• promocja biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej,
• promocja gminy Gryfino, powiatu gryfińskiego oraz województwa zachodniopomorskiego,
• integracja społeczeństw gmin przygranicznych.


KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

OSiR Gryfino, ul. Sportowa 3, 74-100 Gryfino, tel/fax 091 416 30 11
e-mail sport@osir.gryfino.pl ...http://osir.gryfino.pl
Oficjalna strona internetowa biegu: http://biegtransgraniczny.pl
Dyrektor biegu – Jan Podleśny, kom. 601205951


TERMIN I MIEJSCE:

Start i Meta: 03.05.2020 r. (niedziela) - Gryfińskie Nabrzeże, ul. Nadodrzańska w Gryfinie


TRASA BIEGU:

Dystans: 21,097 km z atestem oraz 10 km z atestem. Oba biegi ścieżką rowerową w Polsce i w Niemczech.

Bieg 10 km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------

.

 

 

 

 

 

---------------

-

.

 

Półmaraton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Do startu w zawodach zostaną dopuszczeni zawodniczki i zawodnicy, którzy:
- półmaraton - do dnia 03.05.2020 r. ukończą 18 rok życia,
- bieg na 10 km - rocznik 2004 i starsi,
- dokonają zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej w terminie zgodnym z regulaminem,
- uiszczą opłatę startową w wysokości i w terminie zgodnym z regulaminem,
- dokonają weryfikacji w biurze zawodów.


POMIAR CZASU
:
Pomiaru czasu i ustalenia kolejności na mecie będzie dokonywać firma DomTel-Sport Polska (www.domtel-sport.pl) za pomocą elektronicznych chipów umieszczonych w numerze startowym. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Limity czasu na pokonanie trasy:
- półmaraton – 3 godz.
- bieg na 10 km – 1 godz. 25 minut


PROGRAM ZAWODÓW:

02.05.2020 r. (sobota)
-
godz. 1630 – 1900  biuro zawodów - weryfikacja

03.05.2020 r. (niedziela)
-
godz. 830 – 1100  biuro zawodów - weryfikacja
- godz. 1200 start do półmaratonu
- godz. 1220 start do biegu na 10 km
- ok. godz. 1500 dekoracja zawodników

ZGŁOSZENIA:
Poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza przez stronę internetową www.biegtransgraniczny.pl/zapisy/ i w Biurze Zawodów w dniach 02.05.2020 oraz 03.05.2020 r. (pod warunkiem niewyczerpania limitu zawodników).
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny od 03.02.2020 r.

Limit przyjęć do biegu wynosi:
- półmaraton - 500 zawodników,
- bieg na 10 km – 500 zawodników.

Organizator zastrzega możliwość zmiany limitów przyjęć do biegów.

 

OPŁATY:
- startowa – dla zawodników płacących z terenu Polski - płatna przelewem na konto MKS Hermes, Gryfino ul. Iwaszkiewicza 70 nr konta: 62 1240 3855 1111 0010 9608 4998  Bank PEKAO S.A. I O/Gryfino
- startowa – dla zawodników płacących spoza terenu Polski - płatna przelewem na konto Urzędu Rejonowego w Gartz, AMT Gartz (Oder) IBAN DE56 1203 0000 0010 5034 49, BIC BYLADEM 1001 Deutsche Kreditbank AG
Opłata powinna być wpłacona w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, nie później jednak jak do 27.04.2020r. (dla osób, które zgłosiły się po 20.04.2020 r.). W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika, którego opłata startowa dotyczy i może być wnoszona także zbiorowo. Wysokość opłaty zależna jest od terminu jej dokonania (liczy się data zaksięgowania opłaty na jednym z podanych kont).

Forma wpłaty Termin Półmaraton 10 km
Przelew

 

od 03.02.2020 do 31.03.2020 70 zł (17 €) 60 zł (15 €)
od 01.04.2020 do 23.04.2020 80 zł (20 €) 70 zł (17 €)
od 24.04.2020 do 27.04.2020

 

90 zł (22 €)

 

80 zł (20 €)

 

Gotówka w biurze zawodów
(pod warunkiem niewyczerpania limitu zawodników)
w dniu 02.05.2020 oraz 03.05.2020 100 zł (25 €) 90 zł (22 €)

- Z opłaty startowej są zwolnieni zawodnicy z kategorii K60, M70 (rocznik K-1960 i starsze oraz M-1950   i starsi).
- Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. Osoby zgłoszone, które nie dokonają opłaty startowej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, zostaną usunięci z listy startowej Biegu Transgranicznego.
- Dokonanie opłaty startowej będzie widoczne, w ciągu 24 godz. (dni robocze), na liście zgłoszeniowej www.biegtransgraniczny.pl/lista-startowa/.
- W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi a pakiet startowy   nie przysługuje. Istnieje możliwość scedowania dokonanej opłaty startowej na inną osobę.

KLASYFIKACJE:

 • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 • klasyfikacja w kategoriach wiekowych (osobno kobiet i osobno mężczyzn)
K16, M16
K18, M18
K20, M20
K30, M30
K40, M40
K50, M50
M60
K60
M70
16 - 19 lat
18 – 19 lat
20 - 29 lat
30 - 39 lat
40 - 49 lat
50 - 59 lat
60 - 69 lat
60 lat i więcej
70 lat i więcej
(2004 - 01) dotyczy tylko biegu na 10 km
(2002 - 01) dotyczy tylko półmaratonu
(2000 - 91)
(1990 - 81)
(1980 - 71)
(1970 - 61)
(1960 - 51)
(1960 i starsze)
(1950 i starsi)

 

NAGRODY:

 • wszyscy, zweryfikowani zawodnicy otrzymają pakiet startowy (numer, chip, koszulka, bilet na basen, posiłek regeneracyjny z izotonikiem),
 • w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w poszczególnych biegach – po 3 puchary,
 • pierwsza trójka w poszczególnych kategoriach otrzymają statuetki,
 • zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych,
 • wszyscy, którzy ukończą bieg w limicie czasu otrzymają pamiątkowe medale,

bony na zakup sprzętu w Decathlon otrzymają zawodnicy, którzy w swoim biegu zajmą następujące miejsce na mecie:

13, 22, 36, 45, 57, 65, 76, 83, 89, 100, 101, 109, 116, 122, 136, 145, 157, 165, 176, 182, 199, 204, 212, 228, 231, 238, 247, 264, 278, 291, 304, 318, 331, 342, 352, 373, 386, 393, 398, 400.


WERYFIKACJA:
W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów (nie ma możliwości odebrania pakietu startowego w imieniu innej osoby)
, w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, ul. Niepodległości 16 (400 m od miejsca startu):
- W przeddzień zawodów - 02.05.2020 r. w godz. 1630 – 1900
- W dniu zawodów - 03.05.2020 r. od godz. 830 – 1100
- Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
- Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 3 maja 2020 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.
Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Powyższe nie dotyczy zawodników zrzeszonych w klubach sportowych, posiadających aktualne badania lekarskie wystawione przez lekarza sportowego, które należy okazać przy weryfikacji. Osoby poniżej 16 roku życia (liczy się rok urodzenia) nie będą do biegu przyjęte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA (osoby niepełnoletnie)

Oświadczam, że znany jest mi stan zdrowia syna/córki …………………………………………..……….. i może wziąć udział w 6. edycji Gryfińskiego Transgranicznego Festiwalu Biegowego (bieg na 10 km). Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki dla celów weryfikacji i umieszczenia
w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu.

.......................................                                       ......................................
czytelny podpis rodzica                                                  PESEL rodzica

----------------------------------------------------------------------

SPRAWY RÓŻNE:
- Pakiet startowy przysługuje zawodnikowi, który zamierza w biegu wystartować.
- Przydzielone numery startowe powinny się znajdować na klatce piersiowej zawodnika,
- Komunikat końcowy będzie dostępny na stronach osir.gryfino.pl, maratonypolskie.pl, domtel.pl, biegtransgraniczny.pl,
- Galeria zdjęć będzie dostępna na stronach osir.gryfino.pl, biegtransgraniczny.pl,
- Przebieralnia oraz toaleta znajdować się będzie w miejscu weryfikacji,
- Oznakowanie trasy co każdy kilometr,
- Wszyscy zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. Organizator zaleca, aby ubezpieczyli się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- Organizator zapewnia wodę niegazowaną na trasie biegu,
- Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste zawodników w czasie trwania zawodów.
- W pobliżu startu znajdować się będzie DEPOZYT,
- Parking dla samochodów znajduje się w miejscu weryfikacji (wjazd od ul. Niepodległości, od strony południowej miasta),
- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
- Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania zawodów,
- Po zakończeniu biegu zawodnicy na podstawie talonu konsumpcyjnego otrzymają posiłek regeneracyjny, napój izotoniczny,
- Po zakończeniu biegu każdy zawodnik, na podstawie otrzymanego karnetu, będzie mógł skorzystać z Centrum Wodnego „Laguna” (ok. 800 m od mety),
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

UWAGA!!!
Organizator nie przewiduje możliwości umieszczania na punktach z wodą odżywek zawodników.

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: MKS Hermes Gryfino oraz OSiR Gryfino, są administratorami danych osobowych zbieranych w celu organizacji i przeprowadzenia 6. Gryfińskiego Transgranicznego Festiwalu Biegowego. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a rodzaj pobieranych danych i sposób ich przetwarzania jest niezbędny do prawidłowej organizacji biegu. W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie DOMTEL-SPORT ul. Aluchny-Emelianow 23, 76-200 Słupsk, NIP: 839-002-80-09 zajmującej się prowadzeniem zapisów na biegi oraz pomiarem czasu na zawodach. Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych: OSiR w Gryfinie, ul. Sportowa 3, 74-100, Gryfino, sport@osir.gryfino.pl Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Oświadczenie zawodników:

Oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany(na) o prawie wglądu do moich danych oraz do złożenia wniosków o ich poprawienie. Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w 6. Gryfińskim Transgranicznym Festiwalu Biegowym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym do ich udostępnienia przez MKS Hermes Gryfino oraz OSiR Gryfino, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno reklamowych wydawanych przez organizatora. Ponadto, wyrażam zgodę na przekazywanie mi za pomocą poczty elektronicznej informacji o przyszłych imprezach Organizatora, a także do gromadzenia moich danych do potrzeb administracyjnych i analitycznych.
Wyrażam także zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. Na podstawie par.2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczególnych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oświadczam, że jestem zdolny(a) i nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w 6. Gryfińskim Transgranicznym Festiwalu Biegowym.

Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją powyższego oświadczenia.

Dyrektor Biegu - Jan Podleśny

------------------------------------------------------

Wersja do pobrania (plik .pdf) - tutaj

REGULAMIN

6. GRYFIŃSKI TRANSGRANICZNY FESTIWAL BIEGOWY


ORGANIZATOR
:
Gmina Gryfino - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie,
Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” Gryfino.

PATRONAT HONOROWY:
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino – Mieczysław Sawaryn

PARTNERZY:
Urząd Rejonowy Gartz,
Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
Gardenia – studio architektury krajobrazu.


CEL:

• upamiętnienie Święta Konstytucji 3 Maja,
• promocja biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej,
• promocja gminy Gryfino, powiatu gryfińskiego oraz województwa zachodniopomorskiego,
• integracja społeczeństw gmin przygranicznych.


KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

OSiR Gryfino, ul. Sportowa 3, 74-100 Gryfino, tel/fax 091 416 30 11
e-mail sport@osir.gryfino.pl ...http://osir.gryfino.pl
Oficjalna strona internetowa biegu: http://biegtransgraniczny.pl
Dyrektor biegu – Jan Podleśny, kom. 601205951


TERMIN I MIEJSCE:

Start i Meta: 03.05.2020 r. (niedziela) - Gryfińskie Nabrzeże, ul. Nadodrzańska w Gryfinie


TRASA BIEGU:

Dystans: 21,097 km z atestem oraz 10 km z atestem. Oba biegi ścieżką rowerową w Polsce i w Niemczech.

Bieg 10 km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------

.

 

 

 

 

 

---------------

-

.

 

Półmaraton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Do startu w zawodach zostaną dopuszczeni zawodniczki i zawodnicy, którzy:
- półmaraton - do dnia 03.05.2020 r. ukończą 18 rok życia,
- bieg na 10 km - rocznik 2004 i starsi,
- dokonają zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej w terminie zgodnym z regulaminem,
- uiszczą opłatę startową w wysokości i w terminie zgodnym z regulaminem,
- dokonają weryfikacji w biurze zawodów.


POMIAR CZASU
:
Pomiaru czasu i ustalenia kolejności na mecie będzie dokonywać firma DomTel-Sport Polska (www.domtel-sport.pl) za pomocą elektronicznych chipów umieszczonych w numerze startowym. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Limity czasu na pokonanie trasy:
- półmaraton – 3 godz.
- bieg na 10 km – 1 godz. 25 minut


PROGRAM ZAWODÓW:

02.05.2020 r. (sobota)
-
godz. 1630 – 1900  biuro zawodów - weryfikacja

03.05.2020 r. (niedziela)
-
godz. 830 – 1100  biuro zawodów - weryfikacja
- godz. 1200 start do półmaratonu
- godz. 1220 start do biegu na 10 km
- ok. godz. 1500 dekoracja zawodników

ZGŁOSZENIA:
Poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza przez stronę internetową www.biegtransgraniczny.pl/zapisy/ i w Biurze Zawodów w dniach 02.05.2020 oraz 03.05.2020 r. (pod warunkiem niewyczerpania limitu zawodników).
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny od 03.02.2020 r.

Limit przyjęć do biegu wynosi:
- półmaraton - 500 zawodników,
- bieg na 10 km – 500 zawodników.

Organizator zastrzega możliwość zmiany limitów przyjęć do biegów.

 

OPŁATY:
- startowa – dla zawodników płacących z terenu Polski - płatna przelewem na konto MKS Hermes, Gryfino ul. Iwaszkiewicza 70 nr konta: 62 1240 3855 1111 0010 9608 4998  Bank PEKAO S.A. I O/Gryfino
- startowa – dla zawodników płacących spoza terenu Polski - płatna przelewem na konto Urzędu Rejonowego w Gartz, AMT Gartz (Oder) IBAN DE56 1203 0000 0010 5034 49, BIC BYLADEM 1001 Deutsche Kreditbank AG
Opłata powinna być wpłacona w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, nie później jednak jak do 27.04.2020r. (dla osób, które zgłosiły się po 20.04.2020 r.). W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika, którego opłata startowa dotyczy i może być wnoszona także zbiorowo. Wysokość opłaty zależna jest od terminu jej dokonania (liczy się data zaksięgowania opłaty na jednym z podanych kont).

Forma wpłaty Termin Półmaraton 10 km
Przelew

 

od 03.02.2020 do 31.03.2020 70 zł (17 €) 60 zł (15 €)
od 01.04.2020 do 23.04.2020 80 zł (20 €) 70 zł (17 €)
od 24.04.2020 do 27.04.2020

 

90 zł (22 €)

 

80 zł (20 €)

 

Gotówka w biurze zawodów
(pod warunkiem niewyczerpania limitu zawodników)
w dniu 02.05.2020 oraz 03.05.2020 100 zł (25 €) 90 zł (22 €)

- Z opłaty startowej są zwolnieni zawodnicy z kategorii K60, M70 (rocznik K-1960 i starsze oraz M-1950   i starsi).
- Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. Osoby zgłoszone, które nie dokonają opłaty startowej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, zostaną usunięci z listy startowej Biegu Transgranicznego.
- Dokonanie opłaty startowej będzie widoczne, w ciągu 24 godz. (dni robocze), na liście zgłoszeniowej www.biegtransgraniczny.pl/lista-startowa/.
- W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi a pakiet startowy   nie przysługuje. Istnieje możliwość scedowania dokonanej opłaty startowej na inną osobę.

KLASYFIKACJE:

 • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 • klasyfikacja w kategoriach wiekowych (osobno kobiet i osobno mężczyzn)
K16, M16
K18, M18
K20, M20
K30, M30
K40, M40
K50, M50
M60
K60
M70
16 - 19 lat
18 – 19 lat
20 - 29 lat
30 - 39 lat
40 - 49 lat
50 - 59 lat
60 - 69 lat
60 lat i więcej
70 lat i więcej
(2004 - 01) dotyczy tylko biegu na 10 km
(2002 - 01) dotyczy tylko półmaratonu
(2000 - 91)
(1990 - 81)
(1980 - 71)
(1970 - 61)
(1960 - 51)
(1960 i starsze)
(1950 i starsi)

 

NAGRODY:

 • wszyscy, zweryfikowani zawodnicy otrzymają pakiet startowy (numer, chip, koszulka, bilet na basen, posiłek regeneracyjny z izotonikiem),
 • w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w poszczególnych biegach – po 3 puchary,
 • pierwsza trójka w poszczególnych kategoriach otrzymają statuetki,
 • zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych,
 • wszyscy, którzy ukończą bieg w limicie czasu otrzymają pamiątkowe medale,

bony na zakup sprzętu w Decathlon otrzymają zawodnicy, którzy w swoim biegu zajmą następujące miejsce na mecie:

13, 22, 36, 45, 57, 65, 76, 83, 89, 100, 101, 109, 116, 122, 136, 145, 157, 165, 176, 182, 199, 204, 212, 228, 231, 238, 247, 264, 278, 291, 304, 318, 331, 342, 352, 373, 386, 393, 398, 400.


WERYFIKACJA:
W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów (nie ma możliwości odebrania pakietu startowego w imieniu innej osoby)
, w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, ul. Niepodległości 16 (400 m od miejsca startu):
- W przeddzień zawodów - 02.05.2020 r. w godz. 1630 – 1900
- W dniu zawodów - 03.05.2020 r. od godz. 830 – 1100
- Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
- Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 3 maja 2020 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.
Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Powyższe nie dotyczy zawodników zrzeszonych w klubach sportowych, posiadających aktualne badania lekarskie wystawione przez lekarza sportowego, które należy okazać przy weryfikacji. Osoby poniżej 16 roku życia (liczy się rok urodzenia) nie będą do biegu przyjęte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA (osoby niepełnoletnie)

Oświadczam, że znany jest mi stan zdrowia syna/córki …………………………………………..……….. i może wziąć udział w 6. edycji Gryfińskiego Transgranicznego Festiwalu Biegowego (bieg na 10 km). Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki dla celów weryfikacji i umieszczenia
w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu.

.......................................                                       ......................................
czytelny podpis rodzica                                                  PESEL rodzica

----------------------------------------------------------------------

SPRAWY RÓŻNE:
- Pakiet startowy przysługuje zawodnikowi, który zamierza w biegu wystartować.
- Przydzielone numery startowe powinny się znajdować na klatce piersiowej zawodnika,
- Komunikat końcowy będzie dostępny na stronach osir.gryfino.pl, maratonypolskie.pl, domtel.pl, biegtransgraniczny.pl,
- Galeria zdjęć będzie dostępna na stronach osir.gryfino.pl, biegtransgraniczny.pl,
- Przebieralnia oraz toaleta znajdować się będzie w miejscu weryfikacji,
- Oznakowanie trasy co każdy kilometr,
- Wszyscy zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. Organizator zaleca, aby ubezpieczyli się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- Organizator zapewnia wodę niegazowaną na trasie biegu,
- Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste zawodników w czasie trwania zawodów.
- W pobliżu startu znajdować się będzie DEPOZYT,
- Parking dla samochodów znajduje się w miejscu weryfikacji (wjazd od ul. Niepodległości, od strony południowej miasta),
- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
- Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania zawodów,
- Po zakończeniu biegu zawodnicy na podstawie talonu konsumpcyjnego otrzymają posiłek regeneracyjny, napój izotoniczny,
- Po zakończeniu biegu każdy zawodnik, na podstawie otrzymanego karnetu, będzie mógł skorzystać z Centrum Wodnego „Laguna” (ok. 800 m od mety),
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

UWAGA!!!
Organizator nie przewiduje możliwości umieszczania na punktach z wodą odżywek zawodników.

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: MKS Hermes Gryfino oraz OSiR Gryfino, są administratorami danych osobowych zbieranych w celu organizacji i przeprowadzenia 6. Gryfińskiego Transgranicznego Festiwalu Biegowego. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a rodzaj pobieranych danych i sposób ich przetwarzania jest niezbędny do prawidłowej organizacji biegu. W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie DOMTEL-SPORT ul. Aluchny-Emelianow 23, 76-200 Słupsk, NIP: 839-002-80-09 zajmującej się prowadzeniem zapisów na biegi oraz pomiarem czasu na zawodach. Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych: OSiR w Gryfinie, ul. Sportowa 3, 74-100, Gryfino, sport@osir.gryfino.pl Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Oświadczenie zawodników:

Oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany(na) o prawie wglądu do moich danych oraz do złożenia wniosków o ich poprawienie. Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w 6. Gryfińskim Transgranicznym Festiwalu Biegowym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym do ich udostępnienia przez MKS Hermes Gryfino oraz OSiR Gryfino, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno reklamowych wydawanych przez organizatora. Ponadto, wyrażam zgodę na przekazywanie mi za pomocą poczty elektronicznej informacji o przyszłych imprezach Organizatora, a także do gromadzenia moich danych do potrzeb administracyjnych i analitycznych.
Wyrażam także zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. Na podstawie par.2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczególnych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oświadczam, że jestem zdolny(a) i nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w 6. Gryfińskim Transgranicznym Festiwalu Biegowym.

Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją powyższego oświadczenia.

Dyrektor Biegu - Jan Podleśny

------------------------------------------------------

Wersja do pobrania (plik .pdf) - tutaj

MENU

 •