Tel : +48 091 416 30 11

E-mail: osir@gryfino.pl

REGULAMIN

48. BIEGU TRANSGRANICZNEGO GRYFINO-GARTZ

ORGANIZATOR:
Urząd Rejonowy Gartz,
Urząd Miasta i Gminy Gryfino - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie
Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” Gryfino.

PARTNERZY:
Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
Gardenia – studio architektury krajobrazu.

CEL:
• upamiętnienie Święta Narodowego Zjednoczenia Niemiec,
• promocja biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej,
• promocja gminy Gryfino, powiatu gryfińskiego oraz województwa zachodniopomorskiego,
• integracja społeczeństw gmin przygranicznych.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:
OSiR Gryfino, ul. Sportowa 3, 74-100 Gryfino, tel/fax 091 416 30 11
e-mail sport@osir.gryfino.pl ...www.osir.gryfino.pl
Oficjalna strona internetowa biegu: www.biegtransgraniczny.pl
Dyrektor biegu – Jan Podleśny 601205951

TERMIN I MIEJSCE:
Start: 03.10.2018 r. (środa) godz. 12.00 - Gryfińskie Nabrzeże, ul. Nadodrzańska w Gryfinie
Meta: Gartz, ulica Frauenstaraße.

TRASA BIEGU:
Około 10,9 km pomiędzy przygranicznymi miastami, ogólnie płaska z jednym, niewielkim, podbiegiem. Na trasie 1 punkt z wodą. Kilometry oznaczone, co 1 km.
Limit czasu na pokonanie trasy 1 godz. 45 min.

KLASYFIKACJA:
• klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
• klasyfikacja w kategoriach wiekowych (osobno kobiet i osobno mężczyzn)

K16, M16            16 - 19 lat                       (2002 - 99)
K20, M20            20 - 29 lat                       (1998 - 89)
K30, M30            30 - 39 lat                       (1988 - 79)
K40, M40            40 - 49 lat                       (1978 - 69)
K50, M50            50 - 59 lat                       (1968 - 59)
M60                    60 - 69 lat                        (1958 - 49)
K60                     60 lat i więcej                  (1958 i starsze)
M70                    70 lat i więcej                  (1948 i starsi)

POMIAR CZASU:
Pomiaru czasu i ustalenia kolejności na mecie będzie dokonywać firma DomTel-Sport Polska (www.domtel-sport.pl) za pomocą elektronicznych chipów umieszczonych w numerze startowym. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją.
Limity czasu na pokonanie trasy - 1:45 min.

NAGRODY:
• wszyscy, zweryfikowani zawodnicy otrzymają pakiet startowy (numer, chip, koszulka),
• w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – po 3 puchary,
• zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają statuetki,
• zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych,
• wszyscy, którzy ukończą bieg w limicie czasu otrzymają pamiątkowe medale i posiłek regeneracyjny,

ZGŁOSZENIA:
poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza na stronie biegu www.biegtransgraniczny.pl/zapisy/ w terminie do 16.09.2018 r. do godz. 24.00
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny od 01.08.2018 r.
Dokonanie zgłoszenia będzie widoczne na liście zgłoszeniowej dostępnej
na w/w stronie.
Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia bramki zgłoszeń.
limit przyjęć do biegu wynosi 300 osób (limit ustanowiony przez Urząd Rejonowy w Gartz).

OPŁATY:
- startowa – dla zawodników płacących z terenu Polski - płatna przelewem na konto MKS Hermes, Gryfino ul. Iwaszkiewicza 70 nr konta:
37 1240 3855 1111 0010 3943 8806 Bank PEKAO S.A. I O/Gryfino z dopiskiem „48. Bieg Transgraniczny – Imię i Nazwisko” uczestnika.
- startowa – dla zawodników płacących spoza terenu Polski - płatna przelewem na konto Urzędu Rejonowego w Gartz, AMT Gartz (Oder)
IBAN DE56 1203 0000 0010 5034 49, BIC BYLADEM 1001 Deutsche Kreditbank AG z dopiskiem „48. Nationalparklauf - Imię i Nazwisko” uczestnika.
- Wysokość opłaty startowej wynosi 60 zł (15 €) i obowiązuje przez cały okres zgłoszeń.
- Opłata powinna być wpłacona
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, nie później jednak jak do 17.09.2018 r. W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika, którego opłata startowa dotyczy i może być wnoszona także zbiorowo.
- Z opłaty startowej są zwolnieni zawodnicy z kategorii K60, M70 (rocznik K-1958 i starsze oraz M-1948 i starsi).
- Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. Osoby zgłoszone, które nie dokonają opłaty startowej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, zostaną usunięci z listy startowej Biegu Transgranicznego.
- Dokonanie opłaty startowej będzie widoczne, w ciągu 24 godz. (dni robocze), na liście zgłoszeniowej
.
- W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość scedowania dokonanej opłaty na inną osobę.

WERYFIKACJA:
W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów (nie ma możliwości odebrania pakietu startowego w imieniu innej osoby), w budynku Tawerny w Gryfinie, ul. Nadodrzańska (w miejscu startu):
- W przeddzień zawodów - 02.10.2018 r. w godz. 17.
00 - 19.00
- W dniu zawodów - 03.10.2018 r. od godz. 8.30 – 11.00
- Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
- Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 3 października 2018 nie osiągnęły jeszcze
pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.
Powyższe nie dotyczy zawodników zrzeszonych w klubach sportowych, posiadających aktualne badania lekarskie wystawione przez lekarza sportowego, które należy okazać przy weryfikacji.
Osoby poniżej 16 roku życia (liczy się rok urodzenia) nie będą do biegu przyjęte.

WZÓR OŚWIADCZENIA (osoby niepełnoletnie)
Oświadczam, że znany jest mi stan zdrowia syna/córki JANA KOWALSKIEGO i może wziąć udział w 48. Biegu Transgranicznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu.

.....................................                               ......................................
czytelny podpis rodzica                                    PESEL rodzica

SPRAWY RÓŻNE:
- Zawodnikowi zgłoszonemu, który nie może w biegu wystartować, pakiet startowy nie przysługuje.
- Przydzielony numer startowy musi się znajdować na klatce piersiowej zawodnika,
- Komunikat końcowy będzie dostępny na stronach
biegtransgraniczny.pl, maratonypolskie.pl, domtel.pl
- Galeria zdjęć będzie dostępny na stronie biegtransgraniczny.pl oraz http://www.facebook.com/BiegTransgraniczny-175995625874877/
- Przebieralnia oraz toaleta znajdować się będzie w miejscu weryfikacji,
- Wszyscy zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. Organizator zaleca, aby ubezpieczyli się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- Organizator zapewnia wodę niegazowaną na półmetku biegu.
- Startujący zawodnicy zostaną przywiezieni z mety w Gartz do Gryfina transportem organizatora. Odjazdy autokarów nastąpią po dekoracji w 2-3 turach.
- Rzeczy osobiste zawodników, przed startem można zostawić w podstawionym autobusie i odebrać po biegu w Gartz. Pozostawione rzeczy nie należy traktować, jako depozyt.
- Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste zawodników w czasie trwania zawodów i transportu.
- Parking dla samochodów znajduje się w miejscu weryfikacji,
- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
- Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania zawodów.
- Po zakończeniu biegu zawodnicy na podstawie otrzymanego talonu otrzymają posiłek regeneracyjny,
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: Urząd Rejonowy w Gartz, MKS Hermes Gryfino oraz OSiR Gryfino, są administratorami danych osobowych zbieranych w celu organizacji i przeprowadzenia 48. Biegu Transgranicznego Gryfino-Gartz. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a rodzaj pobieranych danych i sposób ich przetwarzania jest niezbędny do prawidłowej organizacji biegu. W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie DOMTEL-SPORT ul. Aluchny-Emelianow 23, 76-200 Słupsk, NIP: 839-002-80-09 zajmującej się prowadzeniem zapisów na biegi oraz pomiarem czasu na zawodach. Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas
przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych: OSiR w Gryfinie, ul. Sportowa 3, 74-100, Gryfino,
sport@osir.gryfino.pl Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Oświadczenie zawodników:
Oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany(na) o prawie wglądu do moich danych oraz do złożenia wniosków o ich poprawienie. Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w 48. Biegu Transgranicznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych, w tym do ich udostępnienia przez Urząd Rejonowy w Gartz, MKS Hermes Gryfino oraz OSiR Gryfino, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania
wizerunku w materiałach promocyjno reklamowych wydawanych przez organizatora. Ponadto, wyrażam zgodę na przekazywanie mi za pomocą poczty elektronicznej informacji o przyszłych imprezach Organizatora, a także do gromadzenia moich danych do potrzeb administracyjnych i analitycznych.
Wyrażam także zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. Na podstawie par.2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczególnych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie
rekreacji ruchowej oświadczam, że jestem zdolny(a) i nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w 48. Biegu Transgranicznym Gryfino-Gartz.

Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją powyższego oświadczenia.

Dyrektor Biegu - Jan Podleśny

------------------------------------------------------

Wersja do pobrania (plik .pdf) - tutaj

REGULAMIN

48. BIEGU TRANSGRANICZNEGO GRYFINO-GARTZ

ORGANIZATOR:
Urząd Rejonowy Gartz,
Urząd Miasta i Gminy Gryfino - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie
Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” Gryfino.

PARTNERZY:
Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
Gardenia – studio architektury krajobrazu.

CEL:
• upamiętnienie Święta Narodowego Zjednoczenia Niemiec,
• promocja biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej,
• promocja gminy Gryfino, powiatu gryfińskiego oraz województwa zachodniopomorskiego,
• integracja społeczeństw gmin przygranicznych.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:
OSiR Gryfino, ul. Sportowa 3, 74-100 Gryfino, tel/fax 091 416 30 11
e-mail sport@osir.gryfino.pl ...www.osir.gryfino.pl
Oficjalna strona internetowa biegu: www.biegtransgraniczny.pl
Dyrektor biegu – Jan Podleśny 601205951

TERMIN I MIEJSCE:
Start: 03.10.2018 r. (środa) godz. 12.00 - Gryfińskie Nabrzeże, ul. Nadodrzańska w Gryfinie
Meta: Gartz, ulica Frauenstaraße.

TRASA BIEGU:
Około 10,9 km pomiędzy przygranicznymi miastami, ogólnie płaska z jednym, niewielkim, podbiegiem. Na trasie 1 punkt z wodą. Kilometry oznaczone, co 1 km.
Limit czasu na pokonanie trasy 1 godz. 45 min.

KLASYFIKACJA:
• klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
• klasyfikacja w kategoriach wiekowych (osobno kobiet i osobno mężczyzn)

K16, M16            16 - 19 lat                       (2002 - 99)
K20, M20            20 - 29 lat                       (1998 - 89)
K30, M30            30 - 39 lat                       (1988 - 79)
K40, M40            40 - 49 lat                       (1978 - 69)
K50, M50            50 - 59 lat                       (1968 - 59)
M60                    60 - 69 lat                        (1958 - 49)
K60                     60 lat i więcej                  (1958 i starsze)
M70                    70 lat i więcej                  (1948 i starsi)

POMIAR CZASU:
Pomiaru czasu i ustalenia kolejności na mecie będzie dokonywać firma DomTel-Sport Polska (www.domtel-sport.pl) za pomocą elektronicznych chipów umieszczonych w numerze startowym. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją.
Limity czasu na pokonanie trasy - 1:45 min.

NAGRODY:
• wszyscy, zweryfikowani zawodnicy otrzymają pakiet startowy (numer, chip, koszulka),
• w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – po 3 puchary,
• zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają statuetki,
• zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych,
• wszyscy, którzy ukończą bieg w limicie czasu otrzymają pamiątkowe medale i posiłek regeneracyjny,

ZGŁOSZENIA:
poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza na stronie biegu www.biegtransgraniczny.pl/zapisy/ w terminie do 16.09.2018 r. do godz. 24.00
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny od 01.08.2018 r.
Dokonanie zgłoszenia będzie widoczne na liście zgłoszeniowej dostępnej
na w/w stronie.
Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia bramki zgłoszeń.
limit przyjęć do biegu wynosi 300 osób (limit ustanowiony przez Urząd Rejonowy w Gartz).

OPŁATY:
- startowa – dla zawodników płacących z terenu Polski - płatna przelewem na konto MKS Hermes, Gryfino ul. Iwaszkiewicza 70 nr konta:
37 1240 3855 1111 0010 3943 8806 Bank PEKAO S.A. I O/Gryfino z dopiskiem „48. Bieg Transgraniczny – Imię i Nazwisko” uczestnika.
- startowa – dla zawodników płacących spoza terenu Polski - płatna przelewem na konto Urzędu Rejonowego w Gartz, AMT Gartz (Oder)
IBAN DE56 1203 0000 0010 5034 49, BIC BYLADEM 1001 Deutsche Kreditbank AG z dopiskiem „48. Nationalparklauf - Imię i Nazwisko” uczestnika.
- Wysokość opłaty startowej wynosi 60 zł (15 €) i obowiązuje przez cały okres zgłoszeń.
- Opłata powinna być wpłacona
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, nie później jednak jak do 17.09.2018 r. W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika, którego opłata startowa dotyczy i może być wnoszona także zbiorowo.
- Z opłaty startowej są zwolnieni zawodnicy z kategorii K60, M70 (rocznik K-1958 i starsze oraz M-1948 i starsi).
- Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. Osoby zgłoszone, które nie dokonają opłaty startowej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, zostaną usunięci z listy startowej Biegu Transgranicznego.
- Dokonanie opłaty startowej będzie widoczne, w ciągu 24 godz. (dni robocze), na liście zgłoszeniowej
.
- W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość scedowania dokonanej opłaty na inną osobę.

WERYFIKACJA:
W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów (nie ma możliwości odebrania pakietu startowego w imieniu innej osoby), w budynku Tawerny w Gryfinie, ul. Nadodrzańska (w miejscu startu):
- W przeddzień zawodów - 02.10.2018 r. w godz. 17.
00 - 19.00
- W dniu zawodów - 03.10.2018 r. od godz. 8.30 – 11.00
- Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
- Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 3 października 2018 nie osiągnęły jeszcze
pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.
Powyższe nie dotyczy zawodników zrzeszonych w klubach sportowych, posiadających aktualne badania lekarskie wystawione przez lekarza sportowego, które należy okazać przy weryfikacji.
Osoby poniżej 16 roku życia (liczy się rok urodzenia) nie będą do biegu przyjęte.

WZÓR OŚWIADCZENIA (osoby niepełnoletnie)
Oświadczam, że znany jest mi stan zdrowia syna/córki JANA KOWALSKIEGO i może wziąć udział w 48. Biegu Transgranicznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu.

.....................................                               ......................................
czytelny podpis rodzica                                    PESEL rodzica

SPRAWY RÓŻNE:
- Zawodnikowi zgłoszonemu, który nie może w biegu wystartować, pakiet startowy nie przysługuje.
- Przydzielony numer startowy musi się znajdować na klatce piersiowej zawodnika,
- Komunikat końcowy będzie dostępny na stronach
biegtransgraniczny.pl, maratonypolskie.pl, domtel.pl
- Galeria zdjęć będzie dostępny na stronie biegtransgraniczny.pl oraz http://www.facebook.com/BiegTransgraniczny-175995625874877/
- Przebieralnia oraz toaleta znajdować się będzie w miejscu weryfikacji,
- Wszyscy zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. Organizator zaleca, aby ubezpieczyli się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- Organizator zapewnia wodę niegazowaną na półmetku biegu.
- Startujący zawodnicy zostaną przywiezieni z mety w Gartz do Gryfina transportem organizatora. Odjazdy autokarów nastąpią po dekoracji w 2-3 turach.
- Rzeczy osobiste zawodników, przed startem można zostawić w podstawionym autobusie i odebrać po biegu w Gartz. Pozostawione rzeczy nie należy traktować, jako depozyt.
- Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste zawodników w czasie trwania zawodów i transportu.
- Parking dla samochodów znajduje się w miejscu weryfikacji,
- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
- Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania zawodów.
- Po zakończeniu biegu zawodnicy na podstawie otrzymanego talonu otrzymają posiłek regeneracyjny,
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: Urząd Rejonowy w Gartz, MKS Hermes Gryfino oraz OSiR Gryfino, są administratorami danych osobowych zbieranych w celu organizacji i przeprowadzenia 48. Biegu Transgranicznego Gryfino-Gartz. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a rodzaj pobieranych danych i sposób ich przetwarzania jest niezbędny do prawidłowej organizacji biegu. W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie DOMTEL-SPORT ul. Aluchny-Emelianow 23, 76-200 Słupsk, NIP: 839-002-80-09 zajmującej się prowadzeniem zapisów na biegi oraz pomiarem czasu na zawodach. Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas
przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych: OSiR w Gryfinie, ul. Sportowa 3, 74-100, Gryfino,
sport@osir.gryfino.pl Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Oświadczenie zawodników:
Oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany(na) o prawie wglądu do moich danych oraz do złożenia wniosków o ich poprawienie. Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w 48. Biegu Transgranicznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych, w tym do ich udostępnienia przez Urząd Rejonowy w Gartz, MKS Hermes Gryfino oraz OSiR Gryfino, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania
wizerunku w materiałach promocyjno reklamowych wydawanych przez organizatora. Ponadto, wyrażam zgodę na przekazywanie mi za pomocą poczty elektronicznej informacji o przyszłych imprezach Organizatora, a także do gromadzenia moich danych do potrzeb administracyjnych i analitycznych.
Wyrażam także zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. Na podstawie par.2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczególnych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie
rekreacji ruchowej oświadczam, że jestem zdolny(a) i nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w 48. Biegu Transgranicznym Gryfino-Gartz.

Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją powyższego oświadczenia.

Dyrektor Biegu - Jan Podleśny

------------------------------------------------------

Wersja do pobrania (plik .pdf) - tutaj

MENU

  •